Сигурна идентифицикация на служители и посетители;

Контрол на присъствията, отсъствията и закъсненията;

Персонално отчитане на изработеното време на служителите;

Съставяне на архив на регистрираните събития;

Възможност за прехвърляне на данни към други системи.